<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Son zamanların popüler konusu HD-DVD ve Blue-ray teknolojilerini duymayan kalmadı herhalde. Duymayanlar için söyleyelim: HD-DVD Toshiba’nın Blu-ray ise Sony-Panasonic konsorsiyumunun geliştirdiği daha yüksek depolama kapasitesi sağlayan diskler. Bildiğimiz DVD’ler tek yüzünde 5 GB veri depolayabilirken, HD-DVD’ler 15, Blu-ray diskler 25 GB veri depolayabiliyor.
Bu iki format arasında yıllar önce VHS ve Betamax arasında yaşanana benzer bir format savaşı var. (O savaşı VHS kazanmış, Sony’nin Betamax teknolojisi kaybetmişti). İki taraf da kendi geliştirdikleri teknolojinin en yaygın kullanılan teknoloji olması için dolayısıyla da patentlerden daha cok para kazanabilmek için uğraşıyor.
Aslında bu konuda belirleyici olan hangi formatın teknolojik olarak daha iyi olduğundan ziyade şirketlerin bu formatları kullanacak diğer şirketleri ikna etmesi. Mesela film yapımcılarının bir formatta karar kılmasi kullanıcıların mecburen bu formatı çalabilen araçlar almalarına sebep olacak. Bazı film stüdyoları HD-DVD için desteklerini belirtmiş olsalar da şu ana kadar yeni çıkan bütün filmler iki format icin de piyasaya sürüldü. (Görevimiz Tehlike 3 yeni nesil teknolojiler arasında 10,000 adet ile satış rekoru kırmış. )
Bu arada, hem Blu-ray hem de HD-DVD formatını çalabilme yeteneğine sahip bir video oynatıcı çip geliştirildi. Henüz iki formatı da okuyabilen araçlar olmasa da eğer böyle cihazlar geliştirilebilirse bu savaş sona erebilir. Fakat bunun için iki tarafın da ikna olması gerekiyor.
Daha da ilginç bir haber ise Warner Bros stüdyolarından geçen günlerde geldi. Bu arkadaşlar bir yüzü HD-DVD diger yüzü Blu-ray olarak kullanılabilen diskin patentini almak için başvurmuslar. Böylece aynı disk iki farklı oynatıcıda da çalınabilecek. Bu da işlerin rengini değiştirebilir.
Şirketler açısından durum böyle fakat kullanıcılar açısından olaya bakarsak sanırım zararlı çıkacağız. Bilgisayarlarımızda yüksek kapasiteli diskler kullanabilmek güzel. Fakat filmlerin görüntü kalitesi artsa da bunun insan gözü tarafından DVD’den ayırt edilemeyeceği ve bu teknolojilerin sadece eski oynatıcılarımızı atıp yenilerini almamıza sebep olacağı söyleniyor.

Etiketler:

p>