<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


Türk menşeili ERKE Erke Araştırmaları ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin bütün dünyaya hediyesi olan önemli buluşu "Erke Dönergeci"nin, 2006 yılındaki basın toplantılarından sonra internet patentinin ortaya çıkmasının ardından, çalışma prensipleri ve hareket halindeki görüntüleri.
Not: Videonun orjinalliğiyle ilgili resmi bir duyuru söz konusu değil. Konuyla iliglii Mehmet'in daha önce yazdığı
Uçangaçlı Dönergeç yazısını okuyabilirsiniz.

Etiketler: , ,

p>
    Blogger mehmetspan style="color:#767676;">| <$25 Ağustos 2008 19:11:00 GMT+2a> | <$ span>

    <$Bu videoyu hazirlayan arkadaslar baya eglenmisler. Ozellikle lazer animasyolari cok cilgin olmus :) Asagida sirketin aciklamasi var.

    Bazı kişiler tarafından çekilen, şirketimize ait olduğu belirtilen modellerle ilgili görüntülerin bazı ağ sayfalarında yer aldığı öğrenilmiştir. Bu görüntülerdeki modellerin şirketimizin herhangi bir patent başvurusuyla ve özellikle 21.11.2006 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sunulan 10.10.2006 tarih ve TPE 2006/05622 numaralı "Erke Üreten Bir Kuvvet Makinesi ve Bunun Çalışma Yöntemi" başlıklı patent başvurusuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu görüntülerde yer alan kişiler şirketimizde hiçbir zaman çalışmamış olup, bu kişilerin şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız görüntülerin ne maksatla hazırlanmış olduğu şirketimizce anlaşılamamıştır. Üçüncü şahısların herhangi bir zarar görmemeleri için bu ve benzeri asılsız görüntülere ve açıklamalara kesinlikle itibar etmemelerini dikkatlerine sunarız.p>