<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

İlgimizi çeken konularla ilgili yazıları yazdığımız gibi bırakmıyor aynı zamanda gelişmeleri de takip ediyoruz. Daha önce yazdığım iki konuda size güncel bilgiler vermek istiyorum.
İlki küresel ısınmayla ilgili. Geçen hafta içinde bilim adamları kuzey kutbundaki sıcaklıkların istanbuldakiyle aynı olduğunu (abarttığımı sanmayın 22 derece) hatta kutupta yağmur yağdığını bildirdiler. Konuyla ilgili ntvmsnbc.com'daki haberi
buradan (Kuzey Kutbu gözlerimizin önünde eriyor) okuyabilirsiniz. Korktuğumuz başımıza gelemk üzere ve biz hala farkında değiliz. İyiye değil, aksine kötüye gidiş devam ediyor.
İkinci haberimiz Yapay mısın, Gerçek mi? yazı dizisiyle ilgili. Yine ntvmsnbc.com'daki habere göre Dr.Venter pazartesi günü (8 Ekim 2007) tasarım ürünü genlerin geliştirilmesinde büyük bir adım olarak kabul edilecek ilk yapay yaşam biçimini açıklayacakmış. Bu konudaki haberi de buradan (Yapay yaşam elde edildi iddiası) okuyabilirsiniz. Umarım bu teknoloji yazdığım yazıdaki korkuların aksine insanlık için iyi yönde kullanılır.

Etiketler:

p>