<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

Şirket (J.Craig Venter Enstitüsü) yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan sonra oluşturduğu bilgi birikimini petrol rezervlerini değiştirerek ya da diğer karbon içerikli maddeleri işleyerek daha temiz yakıt üretebilen yapay böcekler, hastalıkları iyileştiren bakteriler gibi canlılar üretme yolunda kullanmak istiyor. Tabiki bu tür çalışmaların karşı tarafında, alıcı rolündeki şirketler petrol rezervinin hızla azaldığı, küresel kirliliğin aynı hızla arttığı dünyamızda konuyla yakından ilgileniyorlar. Enstitü şimdiden 13 Haziran’da yaptığı açıklamada, BP PLC ile yer altındaki kömür ve petrol yataklarını daha temiz yakıtlara çeviren böcekler üzerine çalışma konusunda anlaştıklarını duyurdu (BP’nin konuyla ilgili açıklaması). BP'nin bu konuya 500 milyon $ gibi bir rakam ayırdığını düşünürseniz pastanın büyüklüğü konusunda da bir fikir sahip olursunuz.

Bu pastanın sadece BP tarafından karşılanan kısmı. Pastayı büyüten o kadar çok vakıf ve kuruluş var ki bu çalışmaları yapan şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Tabiki öne çıkanlar yine birkaç tane. Benzer çalışmalar MIT ve Stanford üniversitelerinde de yapılmakta. Oyuncular güçlü ve çeşitli vakıflardan destek de alıyorlar. Bill Gates Vakfının büyük bağışlar yaptığı Emeryville Amyris Biyoteknoloji şirketinin de bu büyük ounculardan biri olduğunu bazı hastalıklarla ilgili ilaçlar üzerinde çalışmalar yaptığını da dipnot olarak düşelim.

İlk sorun da bu büyük pastadan kaynaklanıyor. J Craig Venter Enstitüsünün sentetik biyolojide birçok konuda önemli patentleri var ve hızla yenilerini almaya devam ediyor. Bu da daha sonra böylesi güçlü bir pazarda bir monopoli oluşabileceğine işaret ediyor. Hatta şirket şimdididen sentetik biyolojinin “MicropeSoft”u olmakla suçlanıyor. (Technology Reviews dergisinde yayınlanan “Craig Venter: The Bill Gates of Artificial Life?” makalesini okuyabilirsiniz) İnsanların bu kadar rahatsız olmasının sebebi ise böylesi bir konuda oluşturulacak bilgi birikiminin gerçekten insanlık tarihine yön verebilecek boyutta olmasından kaynaklanıyor. Yazının bir sonraki ve son bölümünde kaygıların kaynağını daha iyi anlayacaksınız.

(Devam Edecek...)
Yapay Mısın, Gerçek Mi? (1)

Etiketler: ,

p>