<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

Saçma bir soru gibi görünüyor değil mi?

Steven Spielberg’in Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filmini birçoğunuz izlemişsinizdir eminim. Hatta Monica ile David’in ormandaki dokunaklı sahnesindeki konuşmalar da aklınızdadır.

Monica: You won't understand the reasons but I have to leave you here.
David: Is it a game?
Monica: No.
David: When will you come back for me?
Monica: I'm not, David. You'll have to be here by yourself.
David: Alone?
Monica: With Teddy.
David: No. No, no, no! No, Mommy, please! No, no. Please, Mommy.
Monica: They would destroy you, David!
David: I'm sorry I broke myself. I'm so sorry I cut your hair off. I'm sorry I hurt Martin.
Monica: I have to go. I ahve to go! Stop it! I have to go now.
David: Mommy, don't! Mommy if Pinocchio became real and I become a real boy can I come home?
Monica: That's just a story.
David: But a story tells what happen.
Monica: Stories are not real! You're not real! Now, look. Take this, alright? Don't let anyone see how much it is. Look. Don't go that way. Go anywhere but that way or they'll catch you. Don't ever let them catch you! Listen, stay away from Flesh Fairs, away from where there are lots of people. Stay away from all people. Only others like you, only Mecha are safe!
David: Why do you want to leave me? Why? I'm sorry I'm not real. If you let me, I'll be so real for you!
Monica: Let go, David! Let go! I'm sorry I didn't tell you about the world.
(Orjinal Metin)
Artık bu bir oyun haline gelmek üzere. Hem de daha da ilgi çekici ve korkutucu bir boyutta. Yapay zeka üzerinde bir grup bilim adamı hızla yol katetmeye devam ederken, Dr. Craig Venter gibi bazı bilim adamları yapay hayat üzerine çalışıyorlar.


Geçen günlerde J.Craig Venter Enstitüsü Dr.Craig David’in birlikte çalıştığı Carol Lartigue ve Hamilton Smith (1978 Nobel Tıp Ödülü’nü aldı) ile birlikte beklenen açıklamalarını yaptı ve sentetik hayat elde etme yolunda önemli adımlardan biri olan tür değiştirmeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bir bakterinin DNAsını değiştirerek onu başka bir türe dönüştürmeyi başardılar. Daha önce de bu konuda yaptıkları çalışmalar ve aldıkları çeşitli patentlerle ilgi odağı olmuşlardı. Ancak yapay hayat üzerine çalışmalarında büyük bir adım olan bu konuyla ilgili açıklamadan öncesinde de süren tartışmalar şu anda iyice alevlenmiş durumda. Tartışmaların kaynağı oldukça önemli.

(Devam edecek...)

Etiketler: ,

p>
    Blogger Unknownspan style="color:#767676;">| <$12 Temmuz 2007 20:05:00 GMT+2a> | <$ span>

    <$Mommy, don't! Mommy if Pinocchio became real and I become a real boy can I come home? en can alıcı yeriydi. Diğer yandan bu gelişmeler gösteriyor ki Dolly ile başlayan bilimkurgu maceralarımız ancak filimlerde olur dedğimiz bilimsel gelişmelere doğru ilerlemekte... Diğer yazılarınızdan bir kaçını da okudum. İlgi çekici...p> <$Blogger aylak adamspan style="color:#767676;">| <$14 Temmuz 2007 19:17:00 GMT+2a> | <$ span>

    <$ben bunu jules verne'ün hikayelerinin yazıldığında hayal olarak görülmesine rağmen şimdilerde hayal edilenin çok ötesinde olunmasına benzetiyorum.
    yeni yazılarımızda görüşmek dileğiyle :)p>