<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

Herşey birkaç kutup ayısının boğulmuş olarak bulunmasıyla başladı. Kutup ayıları vahşi ama sempatik canlılar olduğundan hepimizin içinde o buz üzerinde bekleyen kutup ayısı fotoğrafını görünce birşeyler cız etti. Aslında çok önceden başlamıştı ve bu herkesçe hissedilse de dillendirilemiyordu. Bu kış mevsimini hiç de soğuk geçirmediğimiz hepimizce hissedilince, “küresel ısınma” hayatımıza çok hızlı bir şekilde yerleşti. Artık hergün içinde küresel ısınma geçen haberlerin sayısı artıyor. Hatta öyle ki ana haber bültenlerinde küresel ısınmayla ilgili bir köşesi olan haber kanallarımız bile mevcut. Günlük haberlerin yanısıra küresel ısınmayla ilgili özel programlar, belgeseller, kampanyalar, kitaplar yayımlanıyor ve bunlar gibi ‘halkın dikkatini çekmek için’ bir takım konferanslar ve seminerler düzenleniyor. Çevreyi korumayla ve küresel ısınmayla ilgili projelerin yer aldığı yarışmalar düzenleniyor. En son Çevre Bakanlığımızın düzenlediği ortaöğretim kurumları arasındaki çevre ile ilgili yarışma buna bir örnek. Bütün bunlar sayesinde bir şekilde küresel ısınma kavramıyla karşılaşıyoruz. Peki bütün bunlar yeterli mi bunlardan sonra geldiğimiz nokta nedir? Öncesinde küresel ısınmayı nasıl ve ne kadar algıladık?

İşin başından başlamak gerekirse küresel ısınma kabaca dünyamızın atmosferinin her geçen yıl daha da ısınıyor olduğu gerçeği. Sebepleri çoktan seçmeli ama basite indirgendiğinde atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunun artmasından dolayı güneşten dünyaya ulaşan ısının atmosferden dışarı verilememesi. Tanımından bakılınca yaz mevsimini seven bir Akdeniz ülkesi olaak bizlere çok da bir sorunmuş gibi gelmiyor bize. Madalyonun her iki yüzü de iyi değil bizim için aslında.

Önce, Şeyh Edebali’nin meşhur “geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez” sözünden yola çıkarak bu işin geçmişine bir göz atalım. Eskiden, çok eskiden, daha atalarımız mağaralarda yaşarken de dünyada sürekli olarak sıcaklığın artıp azaldığı dönemler oldu. Bu da aslında bir denge. Buzul döneminden sonra ısınan dünyada daha sonra soğumalar ve ısınmalar, yüzyıllar boyunca ince bir sıcaklık yükselmesi ve alçalması halinde devam etti. Günümüzde de aslında bunun gibi bir çizginin sıcaklığın arttığı bir noktasında bulunuyoruz ama bu seferki çizgini eğimi oldukça yüksek. Daha önceki ısınmalarda ve soğumalarda dünya farklı şekillerde bunlardan etkilenmişti, en azından varsayımlar o yönde. Mesela 11500- 12000 yıl önce mamutların küresel ısınmadan dolayı neslinin tükendiği ortaya çıktı. Ice Age animasyonundaki Mamut şanslı olanlardan biriydi anlaşılan.

Yakın tarihimize baktığımızda ise 19.yy’ın son çeyreğinden günümüze devam eden bir ısınma görüyoruz (0.025°C/yıl). Her geçen yıl bir öncekinden daha sıcak oluyor ve son yüzyılın en sıcak yazını yaşatma ünvanını da bir öncekinden devralıyor. Peki bütün bu sıcak yıllar ve eğimi yüksek sıcaklık artışına neler sebep oldu? Neler bu sıcaklık artışından nasibini aldı?

Etiketler:

p>
  Anonymous Anonimspan style="color:#767676;">| <$24 Nisan 2007 15:36:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$haden artik yaw,
  devamini istiyom...
  surekliligi saglasak nasil olur...p> <$Blogger mehmetspan style="color:#767676;">| <$25 Nisan 2007 14:07:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$Haklisin. Ben biraz daha kisa yazilarla daha sik yazmak istiyorum. Bakalim becerebilecek miyim?p> <$Anonymous Anonimspan style="color:#767676;">| <$15 Ekim 2007 18:06:00 GMT+2a> | <$ span>

  <$ben 4 e giden bir öğrenciyim. görüyorum ki hiç bir yaşıtım bu konuyu umursamıyor. ama ben bbu kuraklık için siz büyüklerimden yardım istiyor ve gaziabdurahman ilk öğretim okuluna tabiki diğer okullara bu olayın ciddiliği için bir toplantı yapılmasını sizlere ısrarlı bir şekilde rica ediyorum.
  ama bu konuyla yakından ilgilenenlerden rica ediyorump>