<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

Uzun zamandır buraya uğramıyoruz. Farkındayız. Mehmet'in de benim de işler yoğun olunca bir zaman ayırıp burayı ayakata tutamadık. Takdir edersiniz ki birçok yazıyı yazmak için gerçekten araştırmak, okumak, takip etmek ve güncel kalmak gerekiyor ki bu da oldukça zaman alıyor. Bundan sonrası için en azından vakit buldukça daha kısa ama güncel haberleri ve bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunu bir söz olarak algılamayın tabiki ama en ezından bir çabamız olduğu biline :)

Etiketler:

p>