<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$


GSM'ciler 10 milyon aboneden pay kapmak için savaş hazırlığında. Daha nönce de 3G teknolojisi üzerine yazdığım yazıda belirttiğim gibi artık tam olarak savaş başladı. Numara taşınabilirliği bu yıl sonuna doğru geliyor. İşte GSM şirketleri ve stratejileri:

TURKCELL
* Önceliği mevcut 35 milyon aboneyi tutmak.
* Kampanyaları cazip hale getirecek.
* Farklı fiyat teklifleri devam edecek.
* Kaliteli iletişim için yatırımlarını 800 milyon dolara çıkardı.
* Altyapıyı iyileştirmeyi sürdürüyor.
* Marka işbirlikleri sürecek.

AVEA
* Türk Telekom'un desteğini arkasına aldı.
* Teknik altyapısını hazırladı.
* Merkezi Referans Veritabanı'nın kurulumu tamamlandı.
* İnternet sayfasında aboneleri bilgilendirmek için bir bölüm açtı.
* Abonelerin kimlik bilgilerinin doğrulanması aşamasına geçti.
* En büyük kozu kamu personeline yönelik tarife seçenekleri.

VODAFONE
* Küresel deneyimi Türkiye'ye taşıyacak.
* En güçlü silahı cazip kampanyalar.
* Bir ay içinde büyük bir lansman planlıyor.
* Çok seçenekli tarifeleri gündeme getirecek.
* Şirket uzun zamandır kullandığı numarasını değiştirmek istemeyen aboneyi hedefliyor.

Not: Haberde geçen Vodafone'un büyük lansmanının iPhone olduğunu sadece ben düşünmüyorum, değil mi?

"GSM'ciler 10 milyon aboneden pay kapmak için savaş hazırlığında..."

Etiketler: ,

p>