<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

Harry Potter'ın görünmez pelerini çok yakında gerçek olacak gibi görünüyor. Yıllardır insanlığın en çok istediği özelliklerden biri olan görünmezliğin çizgi romanlardan çıkıp bilim adamlarının çalışmalarıyla gerçek dünyayla buluşmasına az kaldı.
Berkley'deki Kaliforniya Üniversitesinden Xiang Zhang'nin önderliğinde ilerleyen projede yaşanan gelişme geçtiğimiz hafta Nature ve Science dergilerinde yayınlandı ve ışığı kırarak asıl cismin üzerinden akmasını sağlayan üç boyutlu maddelerin geliştirildiği açıklandı.
Detayları ve görünmezliği bilimadamlarının nasıl sağlamaya çalıştıklarıyla ilgili çalışmaları aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

Etiketler: ,

p>