<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9123432221727993451\x26blogName\x3dBilgi+Seli\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bilgiseli.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bilgiseli.blogspot.com/\x26vt\x3d-4842712886373334541', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

<$

Türkiye'nin en büyük gıda perakendecisi olan Migros, Koç Hollding'ten sonra yeni sahibi ile birlikte büyümeye devam ediyor. ilk satın alma Hamoğlu Holding'e ait Maxi Marketlerle gerçekleşti. Bundan sonrasi için perakende pazarında satınalmalar devam edecek ve pazarda satınalmalarla birlikte yeni büyük oyuncular oluşacak gibi görünüyor. Özellikle yerel zincirler başka yerel zincirleri satın alarak büyümeyi tercih ediyorlar. Aynı şekilde pazarın asıl büyük oyuncuları da benzer bir yoldan gitmeye devam edecek görünüyorlar.

İlgili Link: "Migros, uzun süredir flört ettiği Maxi marketleri bünyesine kattı" (Referans)
p>